AKTUALITY

Zpět na přehled aktualit

Pozvánka na Valnou hromadu pro rok 2023 Sportovního klubu Nové Město na Moravě, z.s.

Vážení členové klubu,


dovoluji si Vás tímto pozvat na valnou hromadu zapsaného spolku Sportovní klub Nové Město na Moravě z. s., IČO:43378480, která se bude konat ve čtvrtek dne 16. listopadu 2023 v sídle Sportovního klubu v Novém Městě na Moravě, ul. Vlachovická čp. 1200 v zasedací místnosti v I. patře.

Registrace přítomných členů bude probíhat od 16:00 hod. Žádáme o včasný příchod, aby mohla být valná hromada v 17:00 hod řádně zahájena.

Členem s hlasem rozhodujícím je člen SK starší 18-ti let, který má uhrazen členský příspěvek za rok 2023. Tento člen má právo hlasovat na valné hromadě a být volen do všech volených funkcí orgánu klubu. Členové mladší 18-ti let mají na valné hromadě hlas poradní.

Mgr. Jiří Hamza
Předseda klubu

***********

Program:

 1. Zahájení VH
 2. Volba mandátové komise
 3. Zpráva mandátové komise
 4. Schválení programu
 5. Volba návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu
 6. Kontrola usnesení VH 2021
 7. Zpráva předsedy SK o činnosti za uplynulé období
 8. Zpráva o výsledku hospodaření SK a ZL s.r.o.
 9. Zpráva dozorčí rady
 10. Diskuse k předneseným zprávám
 11. Schválení výše členského příspěvku na následující období
 12. Různé
 13. Usnesení VH SK
 14. Závěr

Pokud nebude valná hromada usnášeníschopná, bude její jednání přerušeno a do 30 min. bude svolána mimořádná valná hromada, která se bude řídit programem, který je uveden výše.

Mimořádná Valná hromada nesmí projednávat záležitosti nad rámec původně svolané valné hromady.


Pro zájemce bude od 16:00 připravena možnost prohlídky nových objektů ve Vysočina Areně budovaných směrem k MS v biatlonu 2024. Po skončení valné hromady plánujeme společné setkání členů sportovního klubu v garáži v suterénu administrativní budovy.