AKTUALITY

Zpět na přehled aktualit

Pozvánka na Valnou hromadu pro rok 2021 Sportovního klubu Nové Město na Moravě, z.s.

Vážení členové klubu,

dovoluji si Vás tímto pozvat na Valnou hromadu zapsaného spolku Sportovní klub Nové Město na Moravě z. s., IČO:43378480, která se bude konat v pátek dne 1. října 2021 v sídle Sportovního klubu v Novém Městě na Moravě, ul. Vlachovická čp. 1200 v zasedací místnosti v I. patře.

Registrace přítomných členů bude probíhat od 17:00 hod. Žádáme o včasný příchod, aby mohla být valná hromada v 18:00 hod řádně zahájena.

Členem s hlasem rozhodujícím je člen SK starší 18-ti let, který má uhrazen členský příspěvek za rok 2021. Tento člen má právo hlasovat na Valné hromadě a být volen do všech volených funkcí orgánu klubu.

Členové mladší 18-ti let mají na Valné hromadě hlas poradní.

Mgr. Jiří Hamza
Předseda klubu

Program:

 1. Zahájení VH
 2. Volba mandátové komise
 3. Volba volební komise
 4. Volba pracovního předsednictva
 5. Schválení programu VH 2021
 6. Volba návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu
 7. Kontrola usnesení VH ze dne 15. 11. 2019
 8. Zpráva předsedy SK o činnosti za uplynulé období
 9. Zpráva o hospodaření SK a ZL s.r.o.
 10. Zpráva o činnosti revizní komise
 11. Diskuse k předneseným zprávám
 12. Změna stanov, schválení nového úplného znění stanov SK
 13. Schválení výše členského příspěvku na následující období
 14. Návrh složení výboru SK a revizní komise SK pro roky 2021 – 2025
 15. Volba výboru SK a revizní komise SK pro roky 2021 – 2025
 16. Přestávka
 17. Usnesení VH SK
 18. Zprávy mandátové a volební komise
 19. Diskuse

Pokud nebude Valná hromada usnášeníschopná, bude jednání valné hromady přerušeno a do 30 min. bude svolána mimořádná valná hromada, která se bude řídit programem, který je uveden výše.

Mimořádná valná hromada nesmí projednávat záležitosti nad rámec původně svolané valné hromady.


Pokud to epidemiologická situace umožní, plánujeme po skončení valné hromady společné setkání členů sportovního klubu v garáži v suterénu administrativní budovy.